skip to Main Content

Juridisch

Aangetekend BV biedt een rechtsgeldige veilige digitale oplossing voor verzending en ontvangst van bedrijf kritische stukken: een email proces met de zekerheid van aangetekend versturen én de efficiëntie van een volledig digitaal proces. Met als extra voordeel dat Aangetekend Mailen – Registered Email zelfs het gehele postproces kan vervangen.

Aangetekend Mailen – Registered Email kent twee varianten:

 • Aangetekend Mailen – Registered Email “dienst voor elektronisch aangetekende bezorging”: een dienst die het mogelijk maakt gegevens via elektronische middelen tussen derden te verzenden en die bewijs verschaft ten aanzien van het hanteren van de verzonden gegevens, met inbegrip van bewijs van het verzenden en ontvangen van de gegevens, en die de verzonden gegevens beschermt tegen het risico van verlies, diefstal, beschadiging of onbevoegde wijzigingen;
 • Aangetekend Mailen Plus – Registered Email Plus: „gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende bezorging”: een dienst voor elektronisch aangetekende bezorging die voldoet aan de in artikel 44 vastgestelde Eisen van de eIDAS verordening.

Het juridische onderscheid en dus de toepasselijke wetgeving tussen beide diensten wordt beschreven in de eIDAS-verordening (EU) Nr 910/2014. Deze verordening (VERORDENING (EU) Nr. 910/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG) heeft tot doel het vertrouwen in elektronische transacties in de interne markt te vergroten door te voorzien in een gemeenschappelijke grondslag voor veilige elektronische interactie tussen burgers, bedrijven en overheden, en bijgevolg ook de doeltreffendheid van publieke en private onlinediensten, e-business en elektronische handel in de Unie te verhogen.

Aangetekend Mailen/ Registered Email is een dienst voor elektronische aangetekende bezorging en voldoet aan de schriftelijkheidsvereiste. Deze vereiste staan omschreven in het Burgerlijk Wetboek Boek 6, art 227a en kan kort worden omschreven als:

 1. Inhoud raadpleegbaar door partijen
 2. Authenticiteit inhoud gewaarborgd
 3. Moment van totstandkoming vastgesteld
 4. Identiteit van partijen voldoende vastgesteld

Bovenstaande vereisten zijn onmogelijk in een bestaand mail- of postproces en zelfs voor een Aangetekend poststuk (niet digitaal) geldt dat men enkel aan punt C voldoet. Aangetekend Mailen – Registered Email voldoet op ieder punt.

Wanneer men naar de eIDAS verordening kijkt is het rechtsgevolg en toelaatbaarheid als bewijsmiddel in gerechtelijke procedures van gegevens die via een dienst voor elektronisch aangetekende bezorging verstuurd en ontvangen worden, mogen niet worden ontkend louter op grond van het feit dat de dienst elektronisch is of niet aan de eisen voor de gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende bezorging voldoet. “Met behulp van Aangetekend Mailen kan bewijs worden geleverd dat een e-mail met een vast te stellen inhoud op een door een onafhankelijke derde vastgesteld moment is verzonden door een geverifieerde verzender en vervolgens is opgehaald door de ontvanger. Aangetekend Mailen levert onder de besproken omstandigheden voldoende bewijs om te voldoen aan de bewijsopdracht die op een verzender van een e-mail zal rusten in geval van betwisting door een wederpartij” (audit ICTRecht).

Jurisprudentie Aangetekend Mailen/ Registered Email. Op 26 juli 2017 heeft de rechtbank van Noord Holland een uitspraak gedaan waarin de dienst

Aangetekend Mailen wordt meegenomen in de rechtelijke beoordeling. Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:6320

De inhoudsindicatie van deze uitspraak luidt: “Koopovereenkomst recreatiewoning. Voldoende komen vast te staan dat ontbindingsverklaring per aangetekende e-mail eisers binnen de wettelijke bedenktijd heeft bereikt. Koopovereenkomst binnen 3 dagentermijn ontbonden. Veroordeling tot nakoming afgewezen.”

Bij de beoordeling wordt onder andere gesteld dat:

 • Met betrekking tot de ontbindingsverklaring heeft de ontvangsttheorie als bedoeld in artikel 3:37 lid 3 BW te gelden. Een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring heeft pas zijn werking heeft als de verklaring die persoon heeft bereikt. Verzending alleen is niet voldoende. Een verklaring die de geadresseerde niet bereikt, heeft geen werking. De bewijslast rust op degene die zich op de gevolgen van de mededeling – in casu ontbinding van de koopovereenkomst – beroept. Het is derhalve aan [gedaagden] om aan te tonen dat de aantekende brief en aangetekende e-mail van 22 juni 2015 [eisers] hebben bereikt.
 • Ten aanzien van de aangetekende brief is de rechtbank van oordeel dat [gedaagden] , in het licht van de betwisting door [eisers] , onvoldoende hebben onderbouwd dat deze [eisers] binnen de wettelijke bedenktijd heeft bereikt. Een bewijs van PostNL in dit verband ontbreekt. [gedaagden] hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat de aangetekende brief op 22 juni 2015 door PostNL is verstuurd. Zoals hiervoor overwogen is deze enkele omstandigheid echter onvoldoende om de ontbindingsverklaring werking te laten hebben.
 • Met betrekking tot de aangetekende e-mail ligt dat anders. [gedaagden] hebben in dit verband een overzicht van KPN Aangetekend Mailen d.d. 14 juli 2015 overgelegd (zoals weergegeven onder r.o 2.15). Blijkens dit overzicht is de aankondiging van de e-mail van [gedaagden] met de ontbindingsverklaring op 22 juni 2015 om 12:10:10 uur aangeboden aan de mailserver van [mailadres] , welke aankondiging door deze mailserver om 12:11:06 uur is aangenomen. Op 28 juni 2015 om 08:00:07 uur is een herinnering van de aankondiging aangeboden, welke aankondiging op 28 juni 2015 om 08:01:06 uur is aangenomen. Uiteindelijk is de aangetekende e-mail 4 juli 2015 om 08:00:06 uur verwijderd vanwege het verlopen van de ophaaltermijn.

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende komen vast te staan dat de ontbindingsverklaring per Aangetekend Mailen [eisers] binnen de wettelijke bedenktijd heeft bereikt.

Aangetekend Mailen Plus/ Registered Email Plus zal na positieve boordeling middels een audit door een conformiteitsbeoordelingsorgaan door het toezichthoudende orgaan Agentschap Telecom, de status van gekwalificeerd verkrijgen waarna het een “gekwalificeerde dienst voor elektronische bezorging” is. Deze variant van de reguliere dienst Aangetekend Mailen/ Registered Email bevestigt de identiteit van zender en geadresseerde uitgebreider middels bijvoorbeeld 2FA en de authenticiteit van het bericht wordt uitgebreider gewaarborgd middels het gebruik van gekwalificeerde zegels en elektronische tijdstempels. De audit vindt op dit moment plaats

Afhankelijk van de toepassing, de mate van zekerheid versus gebruiksvriendelijkheid kan de eindgebruiker van de dienst straks een keuze maken welke variant gewenst is, zowel voor de zender als de geadresseerde.

AVG/ GDPR De privacy die van klanten en gebruikers via de dienst Aangetekend Mailen en/of de website www.aangetekendmailen.nl  is gegarandeerd volgens de richtlijnen van de AVG/GDPR. Onze werkwijze wordt extern gecontroleerd en regelmatig ge-audit, de privacyverklaring van Aangetekend B.V. kunt u vinden op onze website

Security is een belangrijk aspect van de dienst om de juridische waarde te waarborgen. Security maatregelen aangaande de dienst Aangetekend Mailen – Registered Email is kort beschreven in Security

Direct contact
+31 (0)346 58 17 31

Do you want to know more?

  Ook zij gebruiken Aangetekend Mailen

  Back To Top
  Search